Korte samenvatting geschiedenis jeugdvakantiewerk

 

De Mierlose Charitatieve Vereniging (MCV) nam begin 1970 het initiatief in de zomermaanden tijdens de vakantieperiode iets te organiseren voor de schoolgaande Mierlose kinderen. De achterliggende reden is dat veel kinderen hun vakantie nog niet kunnen beleven, zoals tegenwoordig als zo vanzelfsprekend wordt verondersteld. Ofschoon men aanvankelijk met de gedachte speelde om in de schoolvakantie één dag per week bepaalde activiteiten te organiseren, werd na allerlei tegenwerpingen besloten om de jeugd gedurende een onafgebroken periode van een week zinvol bezig te houden. Het geheel zou voor de kinderen zo weinig mogelijk geld moeten kosten.

Zo gaan in dit eerste jaar 380 kinderen van start, jongens en meisjes in gescheiden groepen. De kinderen en ouders zijn enthousiast. Er is goede leiding, maar een paar minpuntjes begonnen het tweede en derde jaar de kop op te steken. Er was een duidelijk gemis aan een bestuur en vast kader; er was nog te weinig volwassen leiding; te weinig geld; er werd te weinig rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen enz.

In 1973 wordt dan de basis gelegd (hoewel de vereniging in 1970 opgericht is) van wat nu nog steeds het Jeugdvakantiewerk Mierlo is. Het is dan ook één van de belangrijkste jaren van het JVW. De vereniging werd officieel opgericht, statutair ingeschreven en het eerste officiële bestuur wordt gekozen. Deze officiële oprichting is tevens een fusie. In 1971 is namelijk een andere vereniging van start gegaan, ‘Jeugdontspanning’, die zich vooral richt op activiteiten die buiten de zomervakantie vallen, zoals diverse zondagmiddagevenementen, Palmpasenoptocht (voor zieke en oude mensen), organisatie volksspelen Koninginnedag, Kerstspel voor de allerkleinsten, deelname aan de Avondzesdaagse enz. Deze vereniging ging op in de Jeugdvakantieweek en heette vanaf 1973 Jeugdvakantiewerk Mierlo. Er vond nu ook een goede functieverdeling plaats.

Vanaf toen raakte het hele gebeuren in een stroomversnelling. Er werd hard gewerkt aan verbetering van het materiaal, de functies werden kritisch bekeken en er werd gespijkerd aan de bekwaamheid van de leiding en het bestuur. Er kwam een goede subsidieregeling, zodat de vereniging wat meer financiële armslag kreeg. Het aantal deelnemers nam nog steeds toe, maar gelukkig werd het animo onder de leiders en leidsters ook steeds groter.

Jongens en meisjes zaten voortaan samen in een groep (in navolging van de samenstelling van de klassen op school) en met het samenstellen van de programma’s werd ook steeds meer gekeken naar de leeftijdsopbouw. Dat resulteerde in de opsplitsing in A – B – en C – groepen.

Het bestuur, en dan vooral diegenen die belast waren met de spelprogramma’s (de coördinatoren), gingen zich vanaf de jaren 80 steeds meer toeleggen op het zelf organiseren van de diverse spelen. In voorgaande jaren werd er nogal eens een beroep gedaan op allerlei verenigingen en losse organisatoren. Dit had wel tot gevolg dat een aantal andere activiteiten die door het jaar heen georganiseerd werden geschrapt werden vanwege de steeds groter wordende hoeveelheid werk en het geringe aantal deelnemers bij die activiteiten. De kernactiviteiten werden nu de Jeugdvakantieweek en de Friemel- en Frutseldagen.

Nadat in het verleden een aantal jaren op vrijdag de afsluiting plaatsvond op het terrein van de Sprinkhorst (bij de blokhut van de scouting) is het bestuur dolblij om weer midden in Mierlo

te zitten, eerst bij de bibliotheek en later bij de Molen. Haar opzet is het altijd geweest om gedurende de Jeugdvakantieweek zoveel mogelijk spelen te organiseren in en rond Mierlo en er zoveel mogelijk Mierlonaren bij te betrekken zodat de inwoners van Mierlo ook weten dat de Jeugdvakantieweek aan de gang is.

Bijna vanaf het begin is jeugdgebouw het Karrewiel de uitvalbasis geweest voor het Jeugdvakantiewerk. Daar was ook de opslagruimte, daar vonden de vergaderingen plaats met de medewerkers, activiteiten werden er georganiseerd zoals de Friemel- en Frutseldagen enz. Eind 2004 is alles verhuisd naar het Patronaat en is het Karrewiel (na ongeveer 30 jaar trouwe dienst) gesloopt. Sinds 2005 vervult het patronaat de functie van ‘commandocentrum’ van het Jeugdvakantiewerk.

Nadat het aantal kinderen tot eind jaren 70 toenam tot ruim 700 trad daarna een verval in dat grotendeels te wijden is aan de kleiner wordende gezinnen. Kwam het aantal kinderen halverwege de jaren 80 onder de 300, daarna werd er langzaam uit het dal geklommen en vooral vanaf de 25e JVW was de stijging van het aantal kinderen weer explosief en kunnen we de laatste jaren rekenen op zo’n 500 kinderen (met als uitgangspunt het principe van de lagere school: iedereen van groep 2 t/m 8).

Wel zijn er sinds de laatste jaren wat nieuwe groepjes kinderen bijgekomen. Het gaat dan met name om de peutergroep (alleen bestemd voor kinderen van medewerkers van 3-5 jaar) en de zogenaamde D-groep (jeugd van 13-14 jaar). Deze groep kan men zien als een soort kweekvijver voor nieuwe medewerkers. Zij draaien een eigen programma en lopen een paar dagen in de week ‘stage’ in de vorm van extra hulpleiding bij de groepen of als spelleiding om te proberen deze jeugd te behouden voor de vereniging.

Sinds een aantal jaren hebben we ook een S-groep. Deze groep is in het leven geroepen voor kinderen die iets meer aandacht nodig hebben en waarvoor een hele week mee doen te lang is. Deze groep draait op maandag, woensdag en vrijdag mee met een bijpassende coördinatie.